LKRK klubbanlegg - Rehabiliteringsprosjekt 2023

Klubbens anlegg har over flere år blitt gradvis mer i behov av omfattende rehabilitering. Det er nå satt i gang prosjekt for dette og her vil vi komme mer informasjon rundt dette.
Det er søkt om, og godkjent midler fra kommunen til prosjektet og det er nå engasjert en ekstern arkitekt som konsulent som skal bistå med dette.
Prosjektet er nå i gang og vi vil forsøke å holde dere oppdatert her videre fremover. 


Oppdatering 31. mai 2023
Arkitekt Liv Takle Stensaker (Siv.ing. Martin Stensaker AS ) jobber nå med detaljene og endel avklaringer før konkurransen utlyses. Hun har gjort endel vurderinger av dokumentene som arbeidsgruppa har jobbet frem. I tillegg har hun stilt spørsmål som hun har hatt behov for å avklare.
I utgangspunktet var frist for ferdigstillelse av prosjektene satt til dagens dato, men vi har fått fristutsettelse til 1. mars 2024 (på hallen) og 1. juni 2024 (servicebygg). Dersom prisene vi får er akseptable og vi kan inngå kontrakt er målsetningen å bli ferdig med hallen før vinteren.


Oppdatering 16. august 2023

Konkurransegrunnlag på rehabilitering er sendt ut 8 leverarndører. Befaringer gjennomføres denne uken. 
Fremdriftsplan som følger.


Oppdatering 28. september 2023

I følge fremdriftsplanen skulle leverandør nå vært valgt. Tilbudene vi har mottatt er imidlertid en del dyrere enn det finansieringsplanen baserte seg på. Dette kom ikke helt uventet, men skaper noe merarbeid for å sikre finansiering av prosjektet. Dette arbeidet pågår for fullt nå og vi regner med å ha en skisse på plass i løpet av kort tid.

I tillegg har vi dessverre fått store utfordringer med flomskader. Selve flomskadene dekkes i stor grad av forsikringen, men ifm reparasjon av flomskadene ble det avdekket mye råte- og sopp.
 Styret anså det som helt nødvendig og tok beslutning om å fjerne dette, selv om det er lite trolig at dette dekkes av forsikringen.

Det er imidlertid fantastisk å se dugnadsånden i klubben. Denne innsatsen verdsettes utrolig høyt og bidrar svært positivt inn i regnskapet. Bare rivingen av yttervegger er kostnadsberegnet til nesten 300.000,- og her ser vi medlemmene bidrar til store besparelser.

Da prosjektet og finansieringsplanen ble presentert på Årsmøtet i 2021, var det opprinnelig lagt opp til en lånefinansiering på 279.000,-. På bakgrunn av prisøkningen samt noen tillegg, ser vi at lånebehovet vil øke noe.

Styret vil komme tilbake med en fullstendig oversikt over finansieringsplan i et Ekstraordinært Årsmøte i nær fremtid, varsles 14 dager før.