Mette Marie Lundgren Sattrup

Mette Marie Lundgren Sattrup

Ridebunnen i klubbanlegget

Postet av Mette Marie Lundgren Sattrup den 18. Mai 2017

Orientering om ridebunnprosjektet fra styret i LKRK, mai 2017.


Årsmøtet den 27. februar i år ga styret mandat til å gjennomføre en oppgradering av ridebunnen i hallen innenfor økonomiske rammer gitt av årsmøtet.


I tiden etter årsmøtet har styret jobbet med prosjektet fra ulike vinkler:
1) Konstatere hva nåsituasjonen er og hvilke utbedringer som faktisk er nødvendige.
2) Finne ut hva som er forutsetningene for eventuelle utbedringer og hvordan disse kan gjennomføres på en slik måte at klubben har nytte og glede av disse på lang sikt.
3) Hvordan dette kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som er satt av årsmøtet.


Basert på dette har styret kommet fram til en foreløpig plan og et budsjett som viser at utbedringene muligens er gjennomførbare innenfor rammene satt av årsmøtet, men at dette kommer til å kreve stor dugnadsinnsats fra medlemmene.


Som en del av arbeidet har vi vært i kontakt med kommune og forbund for å avdekke hvilke støtteordninger som finnes og på hvilken måte vi kan nyttiggjøre oss av disse. Følgen av dette er at vi har invitert Bærum Idrettsråd og kommunen ved Natur og Idrett på en befaring på anlegget for å orientere om klubben og anleggets beskaffenhet og behov. Noen av støtteordningene som finnes, krever at kommunen innstiller oss i sin plan før vi kan sette noen spader i jorden og starte arbeidet. I motsatt fall faller alle støtteordninger bort. Vi vet ikke noe om størrelsen av eventuelle tilskudd, men basert på tidligere erfaringer kan dette dreie seg om betydelige beløp.


På grunn av dette har styret vurdert det som økonomisk uforsvarlig å starte arbeidet med utbedringer før vi vet om kommunen er villig til å innstille anlegget for støtte. Vi har derfor besluttet å avvente kommunens innstilling før vi starter noen større arbeider ved anlegget.


Tilbakemeldinger fra ryttere innen ulike disipliner ved anlegget er sammenfallende, og peker i praksis på de samme problemområder og svakheter ved dagens ridebunn. For å avhjelpe situasjonen har styret besluttet å gjennomføre utbedring/vedlikehold av nåværende ridebunn i påvente av kommunens beslutning. Slik totalprosjektet er tenkt gjennomført vil denne utbedringen også komme totalprosjektet tilgode.


Under punkt 1 over har vi fått gjennomført en laboratorieanalyse av nåværende ridebunn og fått anbefalinger om mulige tiltak for å utbedre denne fra John Myhrvang as. Firmaet er leverandør av ridebanesand til flere forskjellige ridesentre og baner i hele Norge. Blant disse er Øvrevoll Galloppbane. Firmaet har eget laboratorium med tilgang på fagkyndige ressurser innen hestesporten.


Arbeidene som skal gjennomføres er i stor grad maskinelle og handler om å samle og blande eksisterende ridebunnmasser, fordele og jevne disse ut igjen for så å tilføre såkalt støtsand. Støtsand er en type sand som er vasket og som er uten finstoffer. Finstoffer er det som gjør at bunnen pakker seg og blir hard, og per i dag er det en svært stor andel finstoffer i ridebunnen, ifølge analysen som ble utført. I tillegg er ridebunnen svært ujevnt fordelt med ulike dybder som gir ujevne forhold å ri på. Ved å tilsette støtsand i de eksisterende massene mener man å kunne oppnå bedre svikt og bevegelighet i ridebunnen. Blanding og fordeling av massene på nytt gjøres for å sikre så lik tykkelse som mulig over hele ridebanen. Eventuelle andre tiltak vil vurderes når vi ser effekten av dette.


Vedlikeholdet endrer ikke de prinsipielle egenskapene ved ridebunnen sammenlignet med hvordan den opprinnelige ridebunnen var tenkt å fungere, slik at alle disipliner fortsatt vil kunne bruke underlaget på samme måte som før.


Arbeidene med vedlikeholdet er tenkt gjennomført i juni etter at Blomsterstevnet er gjennomført, og vil medføre at hallen stenges i inntil en uke. Nærmere datoer vil kommuniseres i aktivitetskalenderen på www.lkrk.no og på Facebook.


13. mai 2017, Styret i LKRK


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline